REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1 Informacje podstawowe

Niniejszy Regulamin określa zasady działania serwisu coinsmarket.io oraz zasady działania usługi wymiany kryptowalut.
Ilekroć w Regulaminie i jego załącznikach użyto następujących zwrotów pisanych wielką literą, należy dla potrzeb interpretacji Regulaminu rozumieć je w następujący sposób:
Formularz transakcyjny: pola tekstowe, których uzupełnienie w oparciu o prawdziwe dane jest niezbędne do skorzystania z Usługi
Regulamin: zamieszczony w Serwisie pod adresem URL www.coinsmarket.io, będący regulaminem w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
Serwis: dostępny pod adresem URL www. coinsmarket.io;
Usługa: udostępnienie infrastruktury informatycznej służącej kupnie kryptowalut i ich wymianie oraz zawarcie transakcji sprzedaży kryptowalut;
Użytkownik: osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu;

§2 Korzystanie z Serwisu

Serwis powstał w celu zapewnienia dostępu do infrastruktury informatycznej umożliwiającej wymianę kryptowalut oraz przeprowadzenie transakcji sprzedaży kryptowalut.
Oferowana usługa pozbawiona jest wad fizycznych i prawnych.
Cena Usługi wynosi 1% wartości finalnej ceny kupna i jest zawarta w tej cenie.
Aby skorzystać z Usługi oferowanej w Serwisie należy wypełnić prawidłowo formularz transakcyjny, w szczególności zaś:

 • Wybrać sprzedawaną kryptowalutę lub walutę oraz wpisać jej ilość;
 • Wybrać kupowaną kryptowalutę lub walutę oraz zatwierdzić jej ilość, która obliczana jest automatycznie na podstawie podanych wartości “wpłaty” i pomniejszona o należną Usługodawcy prowizję 1%;
 • Podać numer portfela przeznaczonego do przechowywania kryptowalut;
 • Wcisnąć przycisk exchange/wymień i powstrzymać się od odświeżania strony do momentu pojawienia się komunikatu o zakończeniu transakcji i przekierowania na stronę wyświetlającą jej status;
 • Wpłacić kryptowalutę na podany po przekierowaniu adres portfela. A w przypadku płatności przez Tpay, dokonać transakcji.
 • Minimalna wartość sprzedawanej kryptowaluty jest wyświetlana podczas wpisywania wartości do formularza. W przypadku transakcji opartych na polskim złotym minimalna wartość transakcji to 200 zł, maksymalna 3000 a także sumaryczna kwota na każde 48 godzin wynosi 3000zł. W przypadku chęci dokonania transakcji o wyższej wartości prosimy o kontakt z Usługodawcą.
 • W celu umożliwienia wpłaty w kwocie wyższej niż 3000zł, należy skontaktować się z Usługodawcą za pomocą poczty email. Następnie wpłacić opłatę aktywacyjną w wysokości 10zł + VAT na wskazany przez usługodawcę numer konta bankowego. Na adres podany w przelewie, zostanie wysłany list pocztą tradycyjną, zawierający kod aktywacyjny.
 • W przypadku dokonania transakcji o wartości mniejszej niż minimalna, środki mogą zostać utracone w wyniku wahań kursów!
 • Dla użytkowników dokonujących pierwszej transakcji, świadczenie usługi rozpoczynane jest po weryfikacji przez pracownika systemu, w przeciągu 24 godzin od dokonania wpłaty.
 • Dla użytkowników dokonujących kolejnej transakcji, świadczenie usługi rozpoczynane jest natychmiast po dokonaniu płatności za pomocą oferowanych w Serwisie systemów obsługujących transakcje.
 • Usługodawca zastrzega, że finalna cena sprzedaży może nawet znacząco różnić się od ceny zaakceptowanej przez Użytkownika jako cena sprzedaży. Jest to spowodowane niezależnymi od Usługodawcy wahaniami cen na rynku.
 • W przypadku zastrzeżeń związanych z pochodzeniem płatności lub prośbą zamawiającego - o ile kryptowaluta nie została już wysłana - Usługodawca zastrzega sobie prawo do zwrócenia śrdoków na konto zamawiającego odliczając prowizję w wysokości 10zł + VAT
Użytkownik zobowiązany jest do:
 • Korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem;
 • Powstrzymania się od działań mogących negatywnie wpłynąć na działanie Serwisu lub systemów komputerowych Usługodawcy oraz dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w kształt Serwisu;
 • Powstrzymania się od wprowadzania w obrębie Serwisu treści bezprawnych lub treści naruszających dobra osób trzecich;

§3 Minimalne wymagania techniczne

Do skorzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie następującym wyposażeniem: Komputer PC, smartphone z najbardziej aktualną wersją oprogramowania, tablet lub inne urządzenie służące zwykle do przeglądania witryn internetowych, na którym istnieje możliwość pobrania i zapisania plików z Internetu; Aktywne łącze internetowe; Aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Microsoft Edge; Włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS.

§4 Odpowiedzialność Usługodawcy

Mimo stosowania najwyższego standardu zabezpieczeń Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowe i niespodziewane wyłączenia funkcjonalności Serwisu wynikające z ataków hakerskich, przyczyn losowych, klęsk żywiołowych, siły wyższej lub innych, niezależnych od Serwisu okoliczności. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wysokości pobranej przez niego prowizji za Usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w zakresie spodziewanych lub utraconych korzyści oraz kar umownych zapłaconych przez Użytkownika jest wyłączona. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: Bezprawne lub naruszające dobra osób trzecich treści wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu; Zyski spodziewane lub utracone w wyniku wyłączenia funkcjonalności Serwisu; Różnice kursów spowodowane wahaniami na rynku; Skutki błędów Użytkownika przy wprowadzaniu adresu portfela do przechowywania walut; Nieosiągnięcie przez Użytkownika zysku lub poniesienie straty w związku z wymianą kryptowalut; Błędy portfela Użytkownika i niezaksięgowanie kwoty transakcji wynikłe z tych błędów.

§5 Uprawnienia Usługodawcy

Usługodawca ma prawo odmówić wykonania Usługi lub przerwać jej wykonywanie, gdy:

 • Użytkownik złamie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu;
 • Gdy Użytkownik dopuszcza się działania na niekorzyść Usługodawcy;
 • Wprowadzania przez Użytkownika do Serwisu treści bezprawnych lub treści naruszających dobra osób trzecich.
 • Poweźmie przekonanie, iż Serwis wykorzystywany jest przez Użytkownika w celu przeprowadzania nielegalnych transakcji, finansowania przestępstw lub grup przestępczych, prania brudnych pieniędzy;
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na naprawę lub modernizację Serwisu, po uprzednim zamieszczeniu informacji w Serwisie na min. 12 godzin przed rozpoczęciem prac.

§6 Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 38 ust. 2, prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy jest wyłączone.

§7 Procedura reklamacyjna

W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w działaniu Serwisu lub nieprawidłowego wykonania usługi Użytkownik może złożyć reklamację na adres email Usługodawcy [email protected] lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika o otrzymaniu wiadomości zawierającej roszczenie z tytułu reklamacji. Reklamację należy złożyć w terminie do 30 dni od wykrycia nieprawidłowości. Roszczenia z tytułu reklamacji zostaną rozpatrzone niezwłocznie, co do zasady w ciągu 48 godzin. Jeśli Usługodawca nie ustosunkuje się do żądania Użytkownika w ciągu 14 dni, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W razie nieuwzględnienia reklamacji informacja z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji zostanie przesłana do Użytkownika na stałym nośniku (wiadomość e-mail lub informacja przesłana pocztą tradycyjną) wraz z oświadczeniem, czy Usługodawca zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Brak oświadczenia Usługodawcy oznacza, że wyraża on zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu.

§8 Rozwiązywanie sporów

W przypadku zaistnienia sporów Serwis sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania. Ewentualne spory sądowe będą poddane jurysdykcji w sądzie właściwym dla siedziby Usługodawcy, w przypadku sporu z Konsumentem w sądzie właściwym dla siedziby Konsumenta.

§9 Postanowienia Końcowe

Regulamin wchodzi w życie w dniu 23 grudnia 2017 roku. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu po upływie 14 dni od zamieszczenia odpowiedniej informacji w Serwisie. Użytkownik informowany o zmianach Regulaminu za pomocą komunikatu wyświetlanego w Serwisie może wyrazić zgodę na jego zmiany lub odrzucić je. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może zaprzestać korzystania z Serwisu. W przypadkach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polski.